Lp.

Rodzaj sprawy/Komórka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności

1.

Wpis do rejestru wyborców

2.

Wydanie odpisu zupełnego/skróconego aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia

3.

Zawarcie związku małżeńskiego przed kierownikiem USC

4.

Zawarcie małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi

5.

Zawarcie związku małżeńskiego poza USC

6.

Wydanie dowodu osobistego

7.

Zgłoszenie urodzenia dziecka

8.

Zgłoszenie zgonu

9.

Zameldowanie na pobyt stały

10.

Zameldowanie na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy

Referat Gospodarki Komunalnej, Drogownictwa i Obrony Cywilnej

9. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
10. Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
11. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
12. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
13. Wydanie wypisu lub wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
14. Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
15. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Referat Finansowo-Budżetowy

16. Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
17. Udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
18. Zaświadczenia wydawane przez organ podatkowy
 

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych i obsługi organów gminy

19. Poświadczanie własnoręczności podpisu
 

Referat Oświaty, Kultury i Promocji

20. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
21. Kontrola spełniania obowiązku nauki

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2019-10-15

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2009-06-16

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2019-10-17

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2009-06-16