Uchwała Nr VI/31/03

Rady Gminy Rudka

z dnia 29 kwietnia 2003 r.

w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rudka

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się statut Gminy Rudka stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XV/75/96 Rady Gminy w Rudce z dnia 28 czerwca 1996 r. w sprawie przyjęcia statutu Gminy Rudka, uchwała Nr XXIII/118/98 Rady Gminy w Rudce z dnia 27 marca 1998 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Rudka, uchwała Nr X/68/99 Rady Gminy w Rudce z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Rudka, uchwała Nr XVII/115/01 Rady Gminy Rudka w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Gminy Rudka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Radzicka

Wprowadzający: Monika Radzicka

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Monika Radzicka

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Monika Radzicka

Data publikacji: 2005-06-02