UCHWAŁA Nr VIII/45/03

RADY GMINY RUDKA

z dnia 8 grudnia 2003 r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Rudka.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Rudka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 53, poz. 1120) stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/31/03 Rady Gminy Rudka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rudka wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W Gminie działają nastepujące jednostki organizacyjne:

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce,

b) Gminny Zakład Komunalny w Rudce,

c) Zespół Szkół w Rudce,

d) Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Radzicka

Wprowadzający: Monika Radzicka

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Monika Radzicka

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Monika Radzicka

Data publikacji: 2005-06-02