UCHWAŁA Nr XIII/78/04

RADY GMINY RUDKA

z dnia 30 września 2004 r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Rudka.

 

         Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Rudka (Dz. Urz.Woj.Podl. z 2000 r. Nr 53, poz. 1120) stanowiącym załącznik do uchwały Nr VI/31/03 Rady Gminy Rudka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudka zmienionego uchwałą Nr VIII/45/03 Rady Gminy Rudka z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie zmian w statucie Gminy Rudka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 134, poz. 2801) wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "W Gminie działają następujące jednostki organizacyjne:

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce.

b) Zespół Szkół w Rudce.

c) Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Radzicka

Wprowadzający: Monika Radzicka

Data wprowadzenia: 2005-06-02

Modyfikujący: Monika Radzicka

Data modyfikacji: 2005-06-02

Opublikował: Monika Radzicka

Data publikacji: 2005-06-02