UCHWAŁA NR XII/73/04 RADY GMINY RUDKA

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Rudka.

na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rudka stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2004-12-15

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2004-12-15

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2004-12-15