Uchwała Nr XXVII/140/06 Rady Gminy Rudka

24 maja 2006 r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Rudka

        Na podstawie z art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128), uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Rudka stanowiacym załącznik do uchwały Nr VI/31/03 Rady Gminy Rudka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. z dnia 28 maja 2003 r., ze zm. z 2003 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 134, poz. 2801 z dnia 19 grudnia 2003 r.; z 2004 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 156, poz. 2083 z dnia 15 października 2004 r.) wprowadza się nastepujące zmiany:

1) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. W Gminie działają następujące jednostki organizacyjne:

a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudce;

b) Zespół Szkół w Rudce;

c) Szkoła Podstawowa w Niemyjach Nowych;

d) Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Radzicka

Wprowadzający: Monika Radzicka

Data wprowadzenia: 2006-10-17

Modyfikujący: Monika Radzicka

Data modyfikacji: 2006-10-17

Opublikował: Monika Radzicka

Data publikacji: 2006-10-17