UCHWAŁA NR IX/42/07 RADY GMINY RUDKA

z dnia 12 listopada 2007 r.

w sprawie zmian w statucie Gminy Rudka

Na podstawie z art. 18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, 1271; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974) uchwala się, co następuje:

§ 1. W statucie Gminy Rudka stanowiacym załącznik do uchwały Nr VI/31/03 Rady Gminy Rudka z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 53, poz. 1120, ze zm.: z 2003 r. Nr 134, poz. 2801; z 2004 r. Nr 156, poz. 2083; z 2006 r. Nr 159, poz. 1477) wprowadza się nastepujące zmiany:

          1) w § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie: „2. W Gminie działają następujące jednostki organizacyjne:

        a) Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Rudce;

        b) Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Rudce;

        c) Gminna Biblioteka Publiczna w Rudce.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 

Przewodniczący Rady

mgr inż. Bogdan Kresso

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Gabrysiak

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2008-01-11

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2008-01-11

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2008-01-11