Uchwały Rady Gminy Rudka w roku 2018

 

 

Nr sesji

Data

Nr uchwały

Treść uchwały - w sprawie

XIX

26.03.2018 r.

 

 

 

 

XIX/144/2018

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2021

XIX/145/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz zasady zwolnienia z opłat jak również trybu ich pobierania

XIX/146/2018

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2018

XIX/147/2018

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury za rok 2017

XIX/148/2018

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2019

XIX/149/2018

w sprawie podziału Gminy Rudka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XIX/150/2018

zmieniająca uchwałę Nr XVIII/137/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Rudka

XIX/151/2018

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018
XX 25.04.2018 r.

XX/152/2018

W sprawie podziału Gminy Rudka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XX/153/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
XX/154/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2018-2021
XX/155/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018
XXI 29.06.2018 r. XXI/156/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce
XXI/157/2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaryu godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka
XXI/158/2018 w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Rudka do złożenia oświadczenia w przedmiocie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przejęte na własność Powiatu Bialskiego na podstawie decyzji o zazwoleniu na realizację inwestycji drogowej
XXI/159/2018 zmieniająca uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rudka
XXI/160/2018 w sprawie uchwalenia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Rudka"
XXI/161/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2017 rok
XXI/162/2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka
XXI/163/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2018-2021w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2018-2021
XXI/164/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018
XXII 28.09.2018 r. XXII/165/2018 zmieniająca uchwałę nr XXXI/132/10 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom pełniącym funkcje kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka
XXII/166/2018 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXII/167/2018 w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej gminy na 2019 rok
XXII/168/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018
XXIII 19.10.2018 r. XXIII/169/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2018

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2018-04-04

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2018-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2018-04-04