Uchwały Rady Gminy Rudka

Rok 2012

Nr sesji
Data
Nr uchwały
Treść uchwały - w sprawie
XIII
30.03.2012 r.
XIII/62/2012
XIII/63/2012
XIII/64/2012
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2012-2015 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)
XIII/65/2012
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)
XIII/66/2012
XIII/67/2012
XIII/68/2012
XIV
27.06.2012 r.
XIV/69/2012
XIV/70/2012
XIV/71/2012
XIV/72/2012
XIV/73/2012
XIV/74/2012
XIV/75/2012
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2012-2015 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)
XIV/76/2012
zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)
 

  

  

Nr sesji

Data

Nr uchwały

Treść uchwały - w sprawie

XV

28.09.2012 r.

XV/77/2012

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2012-2015 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)

XV/78/2012

zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)

XV/79/2012

określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2013

XV/80/2012

podziału Gminy Rudka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XVI

23.11.2012 r.

XVI/81/2012

zmiany uchwały Nr XXIII/127/05 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

XVI/82/2012

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XVI/83/2012

obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

XVI/84/2012

określenia stawek podatku od nieruchomości

XVI/85/2012

zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków

XVI/86/2012

ustalenia dopłat do cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz za zbiorowe odprowadzanie ścieków

XVI/87/2012

zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2012-2015 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)

XVI/88/2012 zmian w budżecie Gminy Rudka na rok 2012 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)
 
 

 XVII  

28.12.2012r.              

XVII/89/2012 przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok
XVII/90/2012 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudka
XVII/91/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uniszczoną przez właściciela nieruchomosci oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVII/92/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej oplaty
XVII/93/2012 w sprawie terminu, czestotliwości i trybu uniszczania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVII/94/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
XVII/95/2012 w sprawie górnych stawek opłat za odbieranie odpadów komunalnych, ponoszonych przez właścicieli nieruchomosci , którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za  gospodarowanie odpadami na rzecz gminy oraz za opróżnianie zbiorników bezodpływowych
XVII/96/2012 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2012-2015(patrz: menu - Budżet, Rok 2012)
XVII/97/2012  w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2012 (patrz: menu - Budżet, Rok 2012)
XVII/98/2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2013-2016(patrz: menu - Budżet, Rok 2013)
XVII/99/2012 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2013(patrz: menu - Budżet, Rok 2013)

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Jerzy Gabrysiak

Wprowadzający: Jerzy Gabrysiak

Data wprowadzenia: 2012-04-17

Modyfikujący: Jerzy Gabrysiak

Data modyfikacji: 2013-01-16

Opublikował: Jerzy Gabrysiak

Data publikacji: 2012-04-17