u_2013

Uchwały Rady Gminy Rudka

Rok 2013

Nr sesji Data Nr uchwały Treść uchwały - w sprawie
XVIII 28.01.2013r. XVIII/100/2013 nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce
XVIII/101/2013 wygaśnięcia mandatu radnego
XVIII/102/2013 podziału Gminy Rudka na stałe obwody głosowania, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
XVII/103/2013 zmiany uchwały Nr XVII/90/2012 Rady Gminy Rudka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudka
XIX 14.02.2013r. XIX/104/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2013 - 2016
XIX/105/2013  w sprawie zmian w budzecie gminy Rudka na rok 2013.
XX 19.03.2013 XX/106/2013 w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowych sprawozdań finansowych samorzadowych instytucji kultury za rok 2012.
XX/107/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rudka
XX/108/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia tej stawki.
XX/109/2013 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XXI 28.03.2013 XXI/110/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka nna lata 2013-2016.
XXI/111/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013.
XXI/112/2013 w sprawie przystąpienia Gminy Rudka do realizacji projektu systemowego ,,Lepsze jutro".
XXI/113/2013 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014.
XXI/114/2013 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudka w roku 2013.
XXI/115/2013
w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudka Nr XVII/91/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.
XXII 28 .06.2013 XXII/116/2013 w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Gmin Regionu Puszczy Białowieskiej
XXII/117/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Rudka Nr XVII/91/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie szczególowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
i
XXII/118/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/114/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 28 marca 2013
r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2013
XXII/119/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Rudka za 2012 rok.
XXII/120/2013 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka
XXII/121/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2013 - 2016
XXII/122/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
XXIII 30.09.2013 XXIII/123/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2013-2016
XXIII/124/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
XXIII/125/2013 w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej gminy na 2014 rok
XXIII/126/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej
XXIII/127/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
XXIII/128/2013 w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
XXIV 03.12.2013 XXIV/129/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/128/2013 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 3013 r. w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego
XXIV/130/2013 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków.
XXIV/131/2013 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
XXIV/132/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany części nazwy ulicy Wolności w miejscowości Rudka.
XXIV/133/2013 w sprawie wyrazenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
XXIV/134/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lakalu użytkowego.
XXV 30.12.2013 XXV/135/2013 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2013-2016
XXV/136/2013 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2013
XXV/137/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2014-2017
XXV/138/2013 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka  na rok 2014
XXV/139/2013 w sprawie zmiany uchwały NR I/8/10 Rady Gminy Rudka z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Rudka

 

Metryka strony

Udostępniający: Jerzy Gabrysiak

Wytwarzający/odpowiadający: Anna Boratyńska

Wprowadzający: Anna Boratyńska

Data wprowadzenia: 2013-01-30

Modyfikujący: Anna Boratyńska

Data modyfikacji: 2014-01-22

Opublikował: Anna Boratyńska

Data publikacji: 2013-01-30