Uchwały Rady Gminy Rudka w 2015 roku

Uchwały Rady Gminy Rudka

Rok 2015

Nr sesji Data Nr uchwały Treść uchwały - w sprawie
III 17.03.2015 III/15/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015
III/16/2015 w sprawie wysokości opłat za wpis w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych
III/17/2015 zmieniająca uchwałę nr IX/45/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołąch prowadzonych przez Gminę Rudka
III/18/2015 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2016
III/19/2015 w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnegood osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
III/20/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznch sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury za rok 2014
III/21/2015 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2015
III/22/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2015-2018
III/23/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015
IV 29.06.2015 IV/24/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017
IV/25/2015 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
IV/26/2015 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw komunalizacji mienia na rzecz Gminy Rudka
IV/27/2015 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji
IV/28/2015 w sprawie zarządzenia poboru w dordze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
IV/29/2015 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2014 rok
IV/30/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka
IV/31/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Rudka na lata 2015-2018
IV/32/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015
V 30.09.2015 V/33/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi powiatowej Nr 1697B
V/34/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przejęcia w zarząd części drogi powiatowej Nr 1701B
V/35/2015 w sprawie przyjęcia apelu o odrzucenie zapisów projaktu ustawy prawo wodne
V/36/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015
V/37/2015 w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej gminy na 2016 rok 
VI 26.11.2015 VI/38/2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku  
VI/39/2015 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
VI/40/2015 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
VI/41/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
VI/42/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
VI/43/2015 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków
VI/44/2015 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
VI/45/2015 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2015-2018
VI/46/2015 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudka na rok 2015
VI/47/2015 w sprawie wykonywania przez Gminę Rudka działalności polegającej na świadczeniu usług HotSpot (darmowy dostęp do Internetu) na rzecz użytkowników końcowych z wykorzystaniem posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej i sieci telekomunikacyjnej
VII 29.12.2015 VII/48/2015 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Wojewoda Podlaski stwierdził nieważność niniejszej uchwały)
VII/49/2015 zmieniająca uchwałę Nr VI/44/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych do kategorii dróg gminnych
VII/50/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Rudka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
VII/51/2015 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostekorganizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudka
VII/52/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
VII/53/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2015 
VII/54/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2016-2019
VII/55/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2016

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2015-03-30

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2016-02-05

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2015-03-30