Uchwały Rady Gminy Rudka w 2016 roku

 

 

Nr sesji

Data

Nr uchwały

Treść uchwały - w sprawie

VIII

10.03.2016

VIII/56/2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

VIII/57/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce

VIII/58/2016

zmieniajżca uchwałę Nr VII/48/2015 Rady Gminy Rudka z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudce do prowadzenia postępowań w sprawach przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

VIII/59/2016

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury za rok 2015

VIII/60/2016

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2017

VIII/61/2016

w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na teenie gminy Rudka w roku 2016

VIII/62/2016

w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rudka na lata 2016-2023"(Pełny tekst dokumentu nie został zamieszczony z uwagi na dużą objętość. Można się z min zapoznać w sekretariacie UG Rudka)

VIII/63/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd części drogi Nr 1697B

VIII/64/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Zarządem Powiatu w Bielsku Podlaskim porozumienia dotyczącego przekazania w zarząd części drogi Nr 1701B

IX

29.06.2016

IX/65/2016

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudka

IX/66/2016

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IX/67/2016

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

IX/68/2016

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

IX/69/2016

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2015 rok

IX/70/2016

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka

IX/71/2016

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2016-2019

IX/72/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2016

X 30.09.2016

X/73/2016

w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej gminy na 2017 rok

X/74/2016

zmieniająca uchwałę nr IX/68/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

X/75/2016

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2016-2019

X/76/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2016

X/77/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej

XI

29.11.2016

XI/78/2016

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018

XI/79/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podaktu od nieruchomości

XI/80/2016

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

XI/81/2016

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzenie ścieków

XI/82/2016

w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków

XI/83/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

XI/84/2016

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

XI/85/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2016

XII 30.12.2016 XII/86/2016

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

XII/87/2016

w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Rudka na lata 2017-2020

XII/88/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

XII/89/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej

XII/90/2016

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

XII/91/2016

w sprawie zmiany uchwały nr XI/78/2016 Rady Gminy Rudka z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2018

XII/92/2016

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

XII/93/2016

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2016

XII/94/2016

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2017-2020

XII/95/2016

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2017

 

Metryka strony

Udostępniający: Bogdan Kresso

Wytwarzający/odpowiadający: Bogdan Kresso

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2016-03-21

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2017-01-10

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2016-03-21