Uchwały Rady Gminy Rudka

Rok 2014

Nr sesji Data Nr uchwały Treść uchwały - w sprawie
XXVI 31.01.2014 XXVI/140/2014 wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy zabudowanej nieruchomości gruntowej
XXVI/141/2014 przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014
XXVI/142/2014 przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2017
XXVI/143/2014 ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
XXVI/144/2014 określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku olbo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
XXVI/145/2014 podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
XXVI/146/2014 przystąpienia Gminy Rudka do realizacji projektu systemowego "Lepsze jutro" realizowanego w ramach Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
XXVII 31.03.2014 XXVII/147/2014 zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury za rok 2013
XXVII/148/2014 zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
XXVII/149/2014 nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2015
XXVII/150/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XXVII/151/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XXVII/152/2014 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2014
XXVIII 30.06.2014 XXVIII/153/2014 rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy rudka za 2013 rok
XXVIII/154/2014 udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka
XXVIII/155/2014 zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2014-2017
XXVIII/156/2014 zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
XXIX 20.08.2014 XXIX/157/2014 w sprawie kontynuowania członkostwa Gminy Rudka w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Kraina Bobra"
XXIX/158/2014 w sprawie podziału Gminy Rudka na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
XXIX/159/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy użyczenia nieruchomości gruntowej
XXX 15.09.2014 XXX/161/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognożie Finansowej Gminy Rudka na lata 2014-2017
XXX/162/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
XXX/163/2014 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
XXX/164/2014 w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej gminy na 2015 rok
XXX/165/2014 zmieniająca uchwałę nr IX/45/2011 Rady Gminy Rudka z dnia 30 września 2011 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Rudka
XXXI 10.11.2014 XXXI/166/2014 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
XXXI/167/2014 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXXI/168/2014 w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków
XXXI/169/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
XXXI/170/2014 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
I 27.11.2014 I/1/2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Przewodniczącego Rady Gminy Rudka
I/2/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rudka
I/3/2014 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudka
I/4/2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Rudka
I/5/2014 w sprawie ustalenia składu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rudka
I/6/2014 w sprawie określenia liczby członków komisji stałych działających przy Radzie Gminy Rudka
I/7/2014 w sprawie ustalenia składu Komisji Budżetowej Rady Gminy Rudka
I/8/2014 w sprawie ustalenia składu Komisji Gospodarki Lokalnej, Spraw Społecznych i Socjalnych Rady Gminy Rudka
I/9/2014 w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Rudka
I/10/2014 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
II 30.12.2014 II/11/2014 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2014-2017
II/12/2014 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2014
II/13/2014 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2015-2018
II/14/2014 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2015

 

Metryka strony

Udostępniający: Monika Dąbrowska

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data wprowadzenia: 2014-04-09

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2015-01-19

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2014-04-09