Rok 2017

Nr sesji

Data

Nr uchwały

Treść uchwały - w sprawie

XIII

17.02.2017

 

 

 

 

XIII/96/2017

w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

XIII/97/2017

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

XIII/98/2017

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudka oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

XIII/99/2017

w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych samorządowej instytucji kultury za rok 2016

XIII/100/2017

w sprawie przystąpienia Gminy Rudka do Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego

XIV

 

 

 

31.03.2017 

XIV/101/2017

w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo światowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

XIV/102/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/98/2017 Rady Gminy Rudka z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej i publicznych innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudka oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
XIV/103/2017 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie fuduszu sołeckiego w roku budżetowym 2018
XIV/104/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rudka w roku 2017
XIV/105/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
XIV/106/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XIV/107/2017 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2017-2020
XIV/108/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017
XV 29.06.2017 XV/109/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rudka
XV/110/2017 w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej lasów ochronnych stanowiących własność skarbu państwa będących w zarządzie Nadleśnictwa Rudka, położonych na terenie Gminy Rudka
XV/111/2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
XV/112/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2016 rok
XV/113/2017 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka
XV/114/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2017-2020
XV/115/2017 w sprawie zmian w budżecie Gminy Rudka na rok 2017
XVI 27.09.2017 XVI/116/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Rudce w Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Rudce
XVI/117/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego
XVI/118/2017 w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania
XVI/119/2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczonych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rudka
XVI/120/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2017-2020
XVI/121/2017 w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2017
XVI/122/2017 w sprawie określenia kierunków polityki społeczno-gospodarczej gminy na 2018 rok
XVI/123/2017 w sprawie ustalenia wysokości diet radnych Rady Gminy Rudka

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2017-08-02

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2017-10-26

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2017-02-21