Rok 2019

Uchwały Rady Gminy Rudka w roku 2019

Nr sesji

Data

Nr uchwały

Treść uchwały - w sprawie

IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV/24/2019

w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2019

IV/25/2019

w sprawie uchwalenia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023

IV/26/2019

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

IV/27/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Rudka

IV/28/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego, tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

IV/29/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

IV/30/2019

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze

IV/31/2019

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych prze Gminę Rudka oraz określenia granic ich obwodów

IV/32/2019

w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2020

IV/33/2019

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych

IV/34/2019

w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rudka

IV/35/2019

w sprawie określenia warunków bonifikat od opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Rudka w prawo własności tych gruntów oraz wysokości stawek procentowych tych bonifikat

IV/36/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

IV/37/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

IV/38/2019

w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

IV/39/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2019

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

 

 

19.06.2019 r.

 

 

 

 40/V/2019

zmieniająca uchwałę NR IV/34/2019 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Rudka

41/V/2019

w sprawie ustalenia dopłaty do ceny za zbiorowe odprowadzanie ścieków

42/V/2019

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudka

43/V/2019

w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudka

44/V/2019

w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudka wotum zaufania

45/V/2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2019-2022

46/V/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2019

47/V/2019

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2018 rok

48/V/2019

w sprawie udzielenia absokutorium Wójtowi Gminy Rudka

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

 

23.09.2019 r.

 

 

 VI/49/2019

w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rudka (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4615)

 VI/50/2019

zmieniająca uchwałę Nr 43/V/2019 Rady Gminy Rudka z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Rudka (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4616)

VI/51/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, tryb i kryteria przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4617)

VI/52/2019

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4618)

VI/53/2019

w sprawie zasad zwrotu wydatków na niektóre świadczenia z pomocy społecznej realizowane w zakresie zadań własnych gminy - pomoc rzeczowa, zasiłki na ekonomiczne usamodzielnianie, zasiłki okresowe, zasiłki celowe przyznawane pod warunkiem zwrotu (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego 2019.4619)

VI/54/2019

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2019-2022

VI/55/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2019

VI/56/2019

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

VI/57/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejniej umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej nr 1061/2 położonej w miejscowości Rudka

VI/58/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

 

VII

 

 

 

29.11.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VII/59/2019

w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce 

VII/60/2019

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudka na rok 2020

VII/61/2019

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudka

VII/62/2019

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchmości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

VII/63/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

VII/64/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

VII/65/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

VII/66/2019

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

VII/67/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2019

VII/68/2019

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości

VII/69/2019

w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnego obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz upoważnienia do określenia sposobu ustalania opłat za korzystanie z nich

VIII 30.12.2019 r.

VIII/70/2019

w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudka w roku szkolnym 2019/2020 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

VIII/71/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

VIII/72/2019

w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2019

VIII/73/2019

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020-2023

VIII/74/2019

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na rok 2020

VIII/75/2019

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Rudka

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2019-05-20

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2020-03-18

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2019-05-20