rok 2020

Uchwała Nr XIV/122/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rudka na 2021 rok

Uchwała nr XIV/121/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2021-2024

Uchwała nr XIV/120/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Uchwała nr XIV/119/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rudka na lata 2020-2023

Uchwała nr XIV/118/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Rudka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2021-2022

Uchwała nr XIV/117/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała nr XIV/116/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz ustalenia stawki tej opłaty

Uchwała nr XIV/115/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Rudka na rok 2021

Uchwała Nr XIII/114/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Uchwała Nr XIII/113/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XIII/112/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII/111/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rudka w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicelem lub zarządzającym jest Gmina Rudka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XIII/110/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Rudka w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Rudka na lata 2020-2027

Uchwała Nr XI/104/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Uchwała Nr XI/103/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020-2023

Uchwała Nr XI/102/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Rudka

Uchwała Nr XI/101/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Rudka oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XI/100/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składu Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Rudka

Uchwała Nr XI/99/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr XI/98/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr XI/97/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów społecznych Gminy Rudka na lata 2020-2027

Uchwała Nr XI/96/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce

Uchwała Nr XI/95/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 24 września 2020 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą "Klub Seniora"

Uchwała Nr X/94/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Rudka

Uchwała Nr X/93/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2019 rok

Uchwała Nr X/92/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Uchwała Nr X/91/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020-2023

Uchwała Nr X/90/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości i łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Uchwała Nr X/89/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Rudka w roku szkolnym 2020/2021 do zwrotu kosztów przewozu dzieci i uczniów niepełnosprawnych

Uchwała Nr X/88/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr X/87/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Rudka wotum zaufania

Uchwała Nr X/86/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce

Uchwała Nr X/85/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą "Klub Seniora"

Uchwała Nr IX/84/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2021

Uchwała Nr IX/83/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego

Uchwała Nr IX/82/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Rudka w roku 2020

Uchwała Nr IX/81/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rudka na rok 2020

Uchwała Nr IX/80/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rudka na lata 2020-2023

Uchwała Nr IX/79/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Rudka na lata 2020-2023

Uchwała Nr IX/78/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Rudce

Uchwała Nr IX/77/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2020-2023

Uchwała Nr IX/76/2020 Rady Gminy Rudka z dnia 27 marca 2020 roku w sprawie utworzenia Ośrodka Wsparcia pod nazwą "Klub Seniora"

 

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Gminy Rudka

Wytwarzający/odpowiadający: Monika Dąbrowska

Data wytworzenia: 2020-04-06

Wprowadzający: Monika Dąbrowska

Modyfikujący: Monika Dąbrowska

Data modyfikacji: 2021-01-20

Opublikował: Monika Dąbrowska

Data publikacji: 2020-04-06